Güncelleme Tarihi : 07.06.2015 Tapu Harcı Muafiyeti Nasıl Kullanılacak?
Faizsiz konut kredisinin kullanımı esnasında hak sahibi tarafından ipotek ve tapu tescil harcının ödenmeyeceğine ilişkin yasal mevzuat hükümlerinin bulunmasına rağmen, halen bu haktan yararlanamayan arkadaşlar olduğunu üzülerek duymaktayız. Bu kapsamda bu haktan nasıl yararlanılacağına ilişkin detaylı bir bilgilendirme yapmak istedik.
Tapu Harcı Muafiyeti Nasıl Kullanılacak?

Harçlar Kanununun 59. Maddesinde harçlardan müstesna tutulan işlemler tek tek sayılmıştır. Bu maddenin (l) bendi ile faizsiz konut kredisi kullanılırken ipotek ve tapu tescil harcı muafiyeti hüküm altına alınmıştır.

 

 

Harçlar Kanunu 59. Madde "L" Bendi;

 

l) 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa 10.5.1990 tarihli ve 3645 sayılı Kanunla eklenen ek 2 inci(**) maddesikapsamında kullandırılacak kredilerle ilgili ipotekler ile bu konutların hak sahipleri adına tapuya tescili.

 

 

Yasa maddesinin atıfta bulunduğu Ek Madde 2'e baktığımızda aşağıdaki yasa kapsamlarının bu ipotek ve harç muafiyetinden yararlanabildikleri net olarak görülmektedir;

 

 

5434/45 (5510/47) - 5434/56 - 5434/64 - 2330 (3713 s.k.'da bu madde kapsamındadır) yasaları kapsamında olup, harp ve vazife malullüğü maaşı bağlananlardan faizsiz konut kredisi kullananların ipotek ve tapu tescil harcı muafiyetlerinin bulunduğu net olarak görülecektir. Harçlar kanununun atıfta bulunduğu Ek Madde 2 aşağıda sunulmuştur.

 

 

** EK MADDE 2- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine ve 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananlara bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir. Aynı kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri ile harp veya vazife malullüğü aylığı almaktayken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri için ise; bir konut ile sınırlı olmak üzere, öncelikle dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasına konut sahibi yapmak amacıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir.

 

 

Birinci fıkrada belirtilen haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenler de birinci fıkra hükmünden yararlanırlar.

 

 

Bu kredinin tavan tutarı, Yüksek Planlama Kurulunca belirlenir. Kredi için yapılacak başvurulara, kredilerin kullandırılmasına, geri ödeme süre ve yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşü alınarak Toplu Konut İdaresince çıkarılan yönetmelik ile belirlenir

 

Öncelikle belirtmek gerekirse, yalnızca alıcıya ilişkin harç muafiyeti söz konusudur. Satıcının herhangi bir harç muafiyeti olmadığından kendisine ilişkin tapu tescil harcını ödemek zorundadır.

 

Bu çerçevede harç muafiyetinden yararlanabilmeniz için öncelikle faizsiz konut kredisini kullandığınız ilin vergi dairesi başkanlığına dilekçe ile müracaat etmeniz gerekiyor. Bu dilekçenize istinaden vergi dairesi başkanlığı size harç muafiyetinizin olduğuna dair yazı vermesini müteakip o yazıyı dilekçe ekinde tapu tescilinin yapılacağı tapu Müdürlüğüne teslim edeceksiniz. Dilekçe örneği aşağıda sunulmuştur;

 ---------------------------------------------------------------------------------------

 

TC.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 

5434/64 sayılı yasa kapsamında harp malulüyüm. 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 59. Maddesinin “L” bendine göre 5434 sayılı yasanın 64. Maddesi kapsamında harp malulü aylığı bağlananlardan faizsiz konut kredisi kullanmaları esnasında ipotek ve tapu tescil harçlarının alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

 

Bu kapsamda 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa 10.5.1990 tarihli ve 3645 sayılı Kanunla eklenen ek 2 inci  maddesi kapsamında faizsiz konut kredisi ile alacağım daire için, ilgili tapu müdürlüğüne teslim edilmek üzere harçtan muaf olduğuma dair özelgenin tanzim edilerek tarafıma verilmesini saygılarımla arz ederim. 27.04.2014

 

 

                                                                                                          Adı Soyadı

                                                                                                          İmza

 

 

EK: SGK İl Müdürlüğünden Hangi yasa kapsamında aylık alındığına dair yazı. (1 Sayfa)

TC. Kimlik Numarası:

 

Adres:

 

İrtibat Telefonu:

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Bu dilekçeye istinaden ipotek ve tapu tescil harcından muaf olduğunuza dair yazıyı ilgili tapu Müdürlüğüne dilekçe ekinde teslim etmemiz gerekiyor;

---------------------------------------------------------------------------------------

 

TC.

ULUS KAYMAKAMLIĞI

TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE,

 

 

İlgi: 24.04.2014 tarih ve …….. sayılı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı yazısı.

 

İlgi Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı yazısı ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa 10.5.1990 tarihli ve 3645 sayılı Kanunla eklenen ek 2 inci maddesi kapsamında kullanacağım faizsiz konut kredisi ile alacağım dairenin ipotek ve tapu tescil harcından muaf olduğu belirtilmekte olup, dilekçem ekinde sunulmuştur.

 

 

Bahse konu yazıya ve Harçlar Kanunu’nun 59. Maddesine istinaden Batıkent Mah. 1453 parsel, 3. Kat, 4 Numaralı bağımsız bölümü 2985 sayılı yasa kapsamında Ziraat Bankasından kullanacağım “faizsiz konut kredisi” ile satın almak üzere Müdürlüğünüze gerekli müracaatlar yapılmıştır.

 

 

Bu kapsamda, anılan dairenin satışı ile ilgili olarak şahsıma yasal mevzuat ile harç muafiyeti tanındığından, ipotek ve tapu harcının tapu tescili esnasında tarafımdan alınmamasını ve tapu tescilinde görevli ilgili memura konu ile ilgili gerekli talimatın verilmesini saygılarımla arz ederim. 27.04.2014

 

 

                                                                                  Adı Soyadı

                                                                                  İmza

 

 

EKLER: 1- Tapu Fotokopisi

              2- Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Yazısı (1 Sayfa)

 

 

 

Alıcı TC. Kimlik No:

 

Satıcı TC. Kimlik No:

 

 

Adres:

 

Telefon:

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Tapu Müdürlüğüne bu dilekçeyi vermenize rağmen harç muafiyetinden yararlandırılmaz iseniz, ödediğiniz ipotek ve tapu tescil harcı dekontlarını ekte sunmak sureti ile ilgili vergi dairesine dilekçe ile müracaat etmeniz ve paranın iadesini talep etmeniz gerekiyor. Bu hususta dilekçe örneği aşağıda sunulmuştur;

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ULUS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE,

 

İlgi: 24.04.2014 tarih ve …….. sayılı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı yazısı.

 

 

İlgi Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı yazısı ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa 10.5.1990 tarihli ve 3645 sayılı Kanunla eklenen ek 2 inci maddesi kapsamında kullanacağım faizsiz konut kredisi ile alacağım dairenin ipotek ve tapu tescil harcından muaf olduğuna ilişkin özelge tanzim edilmiştir.

 

 

Bu kapsamda 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa istinaden faizsiz konut kredisi ile almış olduğum daireye ilişkin olarak ödemiş olduğum ipotek ve tapu tescil harçlarına ilişkin banka dekontları dilekçem ekinde sunulmuş olup, ilgi özelgeye istinaden ödemiş olduğum harç bedellerinin aşağıda belirttiğim banka hesap numarama iadesini arz ederim. 27.04.2014

 

Adı Soyadı

                                                                                                               İmza

 

 

EKLER: 1-  Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Yazısı (1 Sayfa)

              2- Banka Dekontları (2 Adet)

 

Banka Hesap Bilgileri:

Banka Adı:

Şube Adı / Şube Kodu:

Banka İban Numarası:

 

Adres:

 

İrtibat Telefonu:

Bu Yazıyı Paylaş paylas paylas paylas
DİĞER HABERLER
  • 2018 BAŞKANLIK SEÇİMİ 2018 BAŞKANLIK SEÇİMİ .. MEVCUT BAŞKANIMIZ SAYIN GAZİ ÖNDER ÇELİK VE YENİ YÖNETİM KURULU İLE BİRLİKTE 4 MART 2018 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK DERNEK BAŞKANLIK SEÇİMİNE TEKRAR ADAY OLMUŞTUR. DAVETLİMİZSİNİZ.... Haber Detayları
  • ŞEHİDİMİZİ UĞURLADIK.. ŞEHİDİMİZİ UĞURLADIK.... .. Haber Detayları
  • VALİ YARDIMCISI AKGÜN CORAN'LA BULUŞMAMIZ VALİ YARDIMCISI AKGÜN CORAN'LA BULUŞMAMIZ.. BUGÜN DERNEK ÜYELERİMİZ İLE BİRLİKTE SAYIN VALİ YARDIMCISI AKGÜN CORAN'I MAKAMINDA ZİYARETTE BULUNDUK. ŞEHİTLİK İLE SORUNLARI PAYLAŞTIK. KENDİLERİNE NAZİK DAVETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ. İST. ŞUB. YÖN. KRL... Haber Detayları
  • GAZİMİZİN MUTLU GÜNÜNE ŞAHİT OLDUK GAZİMİZİN MUTLU GÜNÜNE ŞAHİT OLDUK.. Dernek üyesi gazimiz sayın Özlem Özel'in kızı Nazlı'nın mutlu gününe katılım sağladık.Gazimizin ailesini tebrik ediyor kızına mutluluklar diliyoruz. İST.ŞUB.YÖN.KRL.. Haber Detayları
  • ŞEHİTLERİMİZ İÇİN MEVLİD ŞEHİTLERİMİZ İÇİN MEVLİD.. .. Haber Detayları
  • ÖTV ARAÇ MUAFİYETİ ÖTV ARAÇ MUAFİYETİ.. .. Haber Detayları
  • İSTANBUL ŞUBESİ ANKARADA İSTANBUL ŞUBESİ ANKARADA .. GENEL MERKEZDE BAŞKAN SAYIN TANER URANI ZİYARET .. Haber Detayları
  • İSTANBUL ŞUBESİ ANKARADA İSTANBUL ŞUBESİ ANKARADA .. İSTANBUL ŞUBESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE ÜYELERİ TBMM’DE ZİYARETTE BULUNDULAR.. Haber Detayları
  • ŞEHİT ÜSTEĞMENİMİZİN CENAZESİ ŞEHİT ÜSTEĞMENİMİZİN CENAZESİ.. .. Haber Detayları
  • ŞEHİTLERİMİZ VAR ŞEHİTLERİMİZ VAR.. .. Haber Detayları